19.000+ passagere hjulpet

Handelsbetingelser

Vores handelsbetingelser

Ved registrering af en sag på Flydaekning.dk accepterer kunden automatisk følgende betingelser

1. GENERELT

1.1 Ved opstart/oprettelse af en sag hos Flydaekning accepterer kunden automatisk følgende handelsbetingelser

1.2 Kunden accepterer ved sagens oprettelse, at Flydaekning behandler kundens personoplysninger i overensstemmelse med Forordning nr. 2016/679, art. 6, stk. 1, litra b, idet selve behandlingen er nødvendig for Flydaeknings sagsbehandling. For yderligere information herom henvises til Flydaeknings persondatapolitik.

2. OPLYSNINGER OM TJENESTEUDBYDEREN

2.1 Hjemmesiden flydaekning.dk ejes og drives af Faiz Aldamim (herefter benævnt Flydaekning).

2.2 Flydaekning handler på vegne af kunden for at sikre den størst mulige kompensation og/eller størst mulige dækning af refusion iht. EU-forordning nr. 261/04.

2.3 Virksomhedsadressen er XXXX.

2.4 CVR nr. er XXXX.

2.5 Spørgsmål kan rettes til Flydaeknings e-mail: kontakt@flydaekning.dk

3. AFTALEN

3.1 Flydaekning vil efter bedste evne sikre den størst mulige kompensation og/eller betaling af refusion. Dertil kræves fyldestgørende, præcise og korrekte oplysninger fra vores kunder. Ved oprettelse af kundens sag erklærer kunden, at de oplyste informationer er korrekte og fyldestgørende. I tilfælde af at kunden angiver informationer, der ikke er i overensstemmelse med ovennævnte, kan dette medføre, at Flydaekning vil være berettiget til at fremsende en faktura for Flydaeknings forgæves arbejde på sagen i henhold til Flydaeknings sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. moms. I fald at sagen er indgivet for en domstol på baggrund af kundens ukorrekte oplysninger vil dette medføre, at Flydaekning herudover vil være berettiget til at opnå dækning hos kunden for evt. afholdte udlæg på sagen, herunder retsafgift, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter m.v..

3.2 Flydaekning handler på kundens vegne overfor luftfartsselskabet og er berettiget til at foretage ethvert retslig skridt for at opnå den højest mulige kompensation og/eller udbetaling af refusion.

3.3 Flydaekning kan overtage kundens krav mod flyselskabet via en overdragelseserklæring eller Flydaekning kan være berettiget til at repræsentere kunden overfor flyselskabet via en fuldmagtserklæring herom. I alle tilfælde er kunden ikke berettiget til at kontakte flyselskabet efter de har opstartet sagen hos Flydaekning, med henblik på at kræve eller modtage kompensation og/eller refusion, for samme forhold. I fald at kunden selv vælger at tage kontakt til flyselskabet efter de har opstartet sagen hos Flydaekning, vil Flydaekning stadigvæk være berettiget til at opkræve salær på sædvanlig vis, herunder særligt idet det må lægges til grund, at det har været Flydaeknings kontakt til flyselskabet, der har ført til en udbetaling af kravet.

For at sikre det bedst mulige resultat i sagen, er kunden efter oprettelsen af sagen forpligtet til at underrette Flydaekning straks, hvis flyselskabet eller rejseagenten kontakter kunden, for så vidt angår den igangværende sag og/eller udbetaler beløb til kunden. I modsat fald vil der være tale om en misligholdelse af aftalen.

3.4 Hvis kunden ønsker at få ekstraomkostninger dækket som følge af afvigelsen af flyvningen, skal kvitteringerne for disse ekstraomkostninger tilføjes på sagen ved dens oprettelse. Såfremt kvitteringerne for ekstraomkostningerne ikke er Flydaekning i hænde inden Flydaeknings afsendelse af kravet til flyselskabet, er Flydaekning ikke forpligtet til at eftersende krav om refundering af ekstraomkostningerne til flyselskabet, medmindre disse overstiger EUR. 267,00.

3.5 Kunden garanterer ved oprettelse af sagen hos Flydaekning, at kravet ikke er overgivet til tredjemand, og at ingen retstvist er afventende mellem kunden og flyselskabet. En opstartet sag hos Flydaekning kan ikke overdrages til andre. I fald at det viser sig, at punkt 3.5 ikke er blevet overholdt af kunden, vil kunden være forpligtet til at betale salær til Flydaekning svarende til det salær, som Flydaekning ellers ville være berettiget til at modtage for en tilsvarende sag. Kunden vil tillige være forpligtet til at afholde enhver udgift, som kan henføres til misligholdelsen, herunder tabt retsafgift, udgifter til oversættelse/legalisering, udlæg afholdt af Flydaekning, renter af kravet, (forventede) tilkendte sagsomkostninger ved Retten, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter. m.v. Hvis der er tale om en sag, der endnu ikke er kommet for domstolene, kan Flydaekning i stedet fakturere kunden i henhold til Flydaeknings sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. moms i forbindelse med Flydaeknings arbejde på sagen.

3.6 Flydaekning er berettiget til at modtage informationer fra flyselskabet og de relevante myndigheder på kundens vegne.

3.7 Flydaekning er berettiget til at nægte at håndtere sagen, såfremt kunden ikke forsyner Flydaekning med tilstrækkelige og præcise oplysninger samt dokumentation. Hvis oplysninger/dokumentation ikke fremsendes som oven for nævnt, selvom Flydaekning har haft kontaktet kunden herom skriftligt/mundtligt, er Flydaekning berettiget til at fremsende en faktura for Flydaeknings forgæves arbejde på sagen i henhold til Flydaeknings sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. moms.

3.8 Såfremt kundens forhold bevirker, at Flydaekning ikke er i stand til at indhente kompensationen og/eller refusion, har Flydaekning foretaget forgæves arbejde i forbindelse med inddrivelsen, hvorfor Flydaekning er berettiget til at opkræve dels det forventede salær for det udførte arbejde for kunden, dels få dækket Flydaeknings evt. afholdte udlæg på sagen, dels de forventede sagsomkostninger (hvis sagen er under retslig behandling), som må påregnes at blive tilkendt til Flydaekning, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter m.v…

3.9 Flydaekning er berettiget til at indgå forlig med flyselskabet, uanset indholdet af dette, på kundens vegne.

3.10 Flydaekning beslutter selv hvilke skridt, der er nødvendige for at opnå den højest mulige kompensation og/eller refusion. Der kan ikke stilles krav til Flydaeknings måde at håndtere sagen på.

3.11 Flydaekning er berettiget til at modtage kompensation og ekstraomkostninger på kundens vegne. Efter Flydaekning har modtaget kompensationen og/eller ekstraomkostningerne, overføres kundens del heraf hurtigst muligt til kunden. Alle beløb herudover (renter, sagsomkostninger, retsafgifter m.v. tilkommer alene Flydaekning.

3.12 Flydaekning er berettiget til at nægte at håndtere en sag for en kunde. Begrundelserne herfor kan f.eks. være, men er ikke udtømmende, at kravet angår et luftfartsselskab, hvor der vil kræves afholdelsen af oversættelses- og/eller legaliseringsomkostninger for at kunne gøre kravet gældende ved domstolene, at kravet angår et luftfartsselskab, hvor Flydaekning ikke har fogedretligt værneting herfor i enten Danmark eller Sverige, at flyselskabet har en så dårlig likviditet, at konkursrisikoen er for høj m.m. I så fald vil kunden modtage en meddelelse fra Flydaekning om, at Flydaekning ikke kan behandle kundens krav samt med en begrundelse herfor.

3.13 Flydaekning er berettiget til på ethvert tidspunkt i forløbet at stoppe sagen, såfremt Flydaekning vurderer, at der ikke er grundlag for opnåelse af kompensation og/eller refusion, heriblandt refusion. I fald at Flydaekning vælger at stoppe sagen, vil Flydaekning fremsende en begrundet forklaring herom til kundens orientering. Kunden vil herefter igen få fuld råde- og bestemmelsesret over sit potentielle krav, idet den underskrevne fuldmagtserklæring eller overdragelsesformular ikke længere anses for at være gældende længere.

3.14 Hvis luftfartsselskabet ikke udbetaler kompensation og/eller refusion, heriblandt refusion alternativt fremkommer med et acceptabelt forligstilbud, kan Flydaekning automatisk videresende en klage herom til de relevante myndigheder i første omgang. Flydaekning vurderer egenhændigt om ét af flyselskabet afgivet forligstilbud er acceptabelt.

3.15 Flydaekning vurderer egenhændigt om sagen skal indbringes for en retslig instans for at sikre kompensationen og/eller refusionen efter EU-forordning nr. 261/04. Såfremt Flydaekning finder det nødvendigt, kan sagen indbringes for domstolene uden særlig aftale herom med kunden.

3.16 Sagsbehandlingen varetages hovedsageligt af Flydaeknings ansatte. Flydaekning har desuden faste aftaler med advokater i det omfang Flydaekning mener, at det er nødvendigt for den konkrete sag. I det omfang at kundens sag ikke kan anlægges i Danmark grundet manglende jurisdiktion eller andre uhensigtsmæssigheder, accepterer kunden hermed, at Flydaekning kan vælge at sende sagen til en af Flydaeknings samarbejdspartnere, der vil kunne anlægge kundens sag ved den rette jurisdiktion i udlandet. Kunden gøres opmærksom på, at enkelte af Flydaeknings samarbejdspartnere kan kræve, at kundens krav overdrages til en af disse samarbejdspartnere førend det er muligt at anlægge sagen ved den rette jurisdiktion, hvorfor kunden i så fald hermed accepterer en sådan overdragelse af kundens krav.

3.17 Flydaeknings kommunikation og krav til flyselskabet er fortroligt og kan ikke kræves udleveret.

3.18 Aftalen kan til hver en tid opsiges af kunden – forinden kravet er indbragt for domstolene – men i så fald er Flydaekning berettiget til at modtage salær for det af Flydaekning udførte arbejde i henhold til Flydaeknings sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. Moms samt dækning af evt. afholdte udlæg m.m… I fald at aftalen ønskes opsagt – efter at kravet er indbragt for domstolene – kan dette alene accepteres, såfremt der er tale om et fuldmagtsforhold. I så fald vil Flydaekning være berettiget til at modtage salær, der fastsættes på samme måde, som om sagen havde været vundet fuldt ud af Flydaekning, dvs. dækning af evt. afholdte udlæg i sagen, dækning af Flydaeknings forventede sagsomkostninger, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter m.m…

3.19 Pkt. 3.18 finder ligeledes anvendelse, såfremt kunden ønsker at tilbagetrække sit samtykke til behandling af kundens personoplysninger, førend sagen er afsluttet, idet Flydaekning herefter ville være forhindret i at håndtere kundens sag.

3.2 Fortrydelsesfrist

Kunden har iht. Forbrugeraftalelovens bestemmelser 14 dage til at fortryde Flydaeknings behandling og håndtering af kravet gældende fra tidspunktet for kundens oprettelse af sin sag hos Flydaekning.

Fortrydelsesfristen er som anført 14 dage ved indgåelse af tilsvarende aftaler over internettet, hvor kunden kan træde tilbage uden begrundelse. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor kunden har oprettet sagen på Flydaeknings hjemmeside: www.flydaekning.dk.

Kunden har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før kunden har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Kunden vil i forbindelse med oprettelsen af sagen via ovennævnte hjemmeside modtage disse oplysninger pr. e-mail med det samme.

Hvis kunden f.eks. opretter sin sag via vores hjemmeside mandag den 1., på hvilken dag kunden samtidig har modtaget ovennævnte oplysninger, har kunden derfor frist til og med mandag den 15. i fald kunden måtte ønske at fortryde oprettelse af sagen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan kunden vente til den følgende hverdag.

Der gælder dog en undtagelse til den generelle fortrydelsesret for kunden i de situationer, hvor kunden accepterer at fortrydelsesretten bortfalder, at Flydaeknings behandling og håndtering af kundens krav kan igangsættes med det samme ved kravets oprettelse samt når Flydaekning har haft behandlet kundens krav fuldt ud inden for denne 14 dages fortrydelsesret.

Ved kundens accept af disse handelsbetingelser – via underskrivelse af enten fuldmagt/overdragelseserklæring på Flydaeknings hjemmeside – accepterer kunden, at Flydaekning påbegynder arbejdet med at indhente kompensation og/eller refusion af flybilletter for kunden. Kunden er i denne forbindelse opmærksom på, at denne påbegyndelse medfører, at fortrydelsesretten bortfalder, når Flydaeknings behandling og håndtering af kundens krav igangsættes med det samme ved kravets oprettelse, såfremt Flydaekning – forinden kundens udnyttelse af sin fortrydelsesret inden for den lovgivne frist på de 14 dage – har haft indhentet kundens krav fra flyselskabet.

Det kan derfor lægges til grund, at kunden mister sin fortrydelsesret – udover udløbet af selve 14 dages fristen – iht. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2, når Flydaekning fuldt ud har haft udført sit arbejde for kunden inden tidspunktet om notifikation vedrørende fortrydelse, idet Flydaeknings behandling og håndtering af kundens krav er blevet påbegyndt med kundens accept.

I fald at der sker fortrydelse af Flydaeknings behandling og håndtering af kundens krav, inden Flydaekning fuldt ud har haft håndteret og behandlet dette, dvs. indhentet kundens krav fra flyselskabet, vil Flydaekning selvsagt acceptere en sådan fortrydelse, såfremt denne i øvrigt er sket inden for fristen, men Flydaekning vil dog være berettiget til at modtage et salær for det indtil dette tidspunkt udførte arbejde, jf. Forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1. Det pågældende beløb skal stå i rimeligt forhold til omfanget af den ydelse, som Flydaekning allerede har haft leveret sammenlignet med aftalens fulde opfyldelse. Såfremt fortrydelse sker inden, at Flydaekning har sendt påkrav til flyselskabet, opkræver Flydaekning intet salær for sit arbejde. Såfremt fortrydelse sker efter, at Flydaekning har sendt påkrav til flyselskabet, opkræves der således salær for arbejdet i henhold til Flydaeknings sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. moms.

I fald at kunden måtte ønske at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele os sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Hvis kunden vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal kunden blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis kunden vil sikre sig bevis for, at kunden har fortrudt rettidigt, kan kunden f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Kunden har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen på vores hjemmeside www.flydaekning.dk eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på vores hjemmeside. Hvis kunden anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Underretning om, at kunden har fortrudt aftalen, skal gives til: kontakt@flydaekning.dk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis kunden sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Der forefindes et særskilt afsnit herom på vores hjemmeside: www.flydaekning.dk, hvor kunden kan finde nærmere informationer herom samt hvor kunden kan finde en mulig fortrydelsesformular.

3.21 Straksudbetaling

Flydaekning tilbyder – i særligt udvalgte sager – kunden mulighed for at få forudbetalt kundens krav på kompensation direkte fra Flydaekning (straksudbetaling).
I fald at Flydaekning finder, at en sag giver mulighed for straksudbetaling, sørger Flydaekning for at sende et tilbud om straksudbetaling til kunden på mail.

I forbindelse med kundens accept af tilbuddet, om at få forudbetalt kompensationen, indgås der således en aftale mellem Flydaekning og kunden, om at kunden får udbetalt sin kompensation fratrukket et nærmere aftalt salær – afhængigt af rejsens jurisdiktion – til fuld og endelig afgørelse. Beløbet specificeres i tilbuddet som sendes til kunden.

I forbindelse med sagen, har Flydaekning sendt kunden et skriftligt tilbud vedrørende muligheden for at få forudbetalt den potentielle kompensation, hvilket kunden bekræfter med et ”JA” eller afviser med et ”NEJ”. Udover Flydaeknings sædvanlige forretningsbetingelser, som kunden accepterer ved underskrivelse af fuldmagten, garanterer kunden for rigtigheden af de indsendte oplysninger, og accepterer, at overførelsen af den forudbetalte kompensation sker på følgende betingelser:

1) Kunden bekræfter, at kunden ankom mindst 3 timer senere frem til sin endelige destinationslufthavn end oprindelig planlagt for rejser under 1500 km, samt rejser indenfor EU som overstiger 1500 km, og mindst 4 timer senere ved rejser mellem et EU-land og et ikke EU-land, som overstiger 3500 km.

2) Kunden har ikke på tidspunktet for medgiven accept af denne aftale, i form af at bekræfte tilbuddet med et ”JA”, modtaget kompensation fra flyselskabet eller kompensation fra et evt. rejseselskab.

3) Kunden i sagen hos Flydaekning har ikke søgt kompensation fra flyselskabet, og agter ikke at gøre det.

4) Kunden har ej heller søgt kompensationen fra flyselskabet gennem et andet tredjepartsfirma.

5) I tilfælde af at kunden efterfølgende modtager kompensation fra flyselskabet, er kunden forpligtiget til at udbetale denne kompensation til Flydaekning.

6) Kunden erklærer, at de meddelte oplysninger til Flydaekning er korrekte, fyldestgørende og præcise. Kunden vil bl.a. løbende hjælpe med at belyse sagen på bedste vis, og underskrive en evt. fuldmagt, hvis sagen bringes for retten i et land hvor en ny fuldmagt kræves.

7) Kunden accepterer, at såfremt kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, tilbagefører kunden den del af kompensationen, som er modtaget af Flydaekning til Flydaekning.

8) Kunden er indforstået med, at såfremt en af ovenstående betingelser ikke er opfyldt, medfører dette, at beløbet, som er modtaget af Flydaekning, skal tilbageføres til Flydaekning.

9) Kunden er ligeledes indforstået med, at skulle kunden forbryde sig imod den indgåede aftale med Flydaekning om straksudbetaling, medfører dette at kunden skal tilbageføre det modtagne beløb til Flydaekning.

4. PRISER inkl. moms

No cure – no pay Flydaekning arbejder ud fra “no cure – no pay”-princippet. Det vil sige, at vi kun tager et salær, hvis vi kan inddrive din kompensation. Det synes vi er mest fair og transparent. Som kunde hos Flydaekning kan du derfor være tryg ved, at du enten får kompensation eller gratis sagsbehandling.

Hvad du typisk får udbetalt Hvad du typisk får udbetalt efter Flydaeknings salær afhænger af distancen på den samlede rejse, og om vi er nødt til at indbringe sagen for retten for at indhente din kompensation. I nedenstående tabeller, kan du se, hvad du typisk vil få udbetalt per passager efter vores salær. Hvad du eksakt modtager kan svinge en lille smule som følge af valutakurser og gebyrer på internationale overførsler.

Sagen vindes udenfor retten:

Flydistance Det får du typisk efter vores salær Vores salær
Under 1.500 km. 170 Euro 80 Euro
1.500-3.500 km. og forsinket med 2-3 timer. 140 Euro 60 Euro
1.500-3.500 km. og mere end 3 timer forsinket. 280 Euro 120 Euro
Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer. 215 Euro 85 Euro
Over 3.500 km. og forsinket med mere end 4 timer. 425 Euro 175 Euro

Sagen bringes for retten og sagen vindes

Hvis flyselskabet afviser eller ignorerer vores krav, vil vi sende din sag for retten, hvis vi vurderer, at sagen kan vindes. Her kan vi få en dom i sagen til vores fordel, som flyselskabet er forpligtet til at følge. Retssager mod flyselskabets advokater kan være omfangsrige og komplekse. Derfor er vores salær også større på de sager, der skal til retten. Men der er ikke omkostninger for dig, hvis vi taber retssagen.

Flydistance Det får du typisk efter vores salær Vores salær
Under 1.500 km. 133 Euro 117 Euro
1.500-3.500 km. og forsinket med 2-3 timer. 110 Euro 90 Euro
1.500-3.500 km. og mere end 3 timer forsinket. 220 Euro 180 Euro
Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer. 170 Euro 130 Euro
Over 3.500 km. og forsinket med mere end 4 timer. 335 Euro 265 Euro
Såfremt sagen ikke vindes. 0 Euro 0 Euro

Refusion af flybilletter

Udover at indhente kompensation, hjælper Flydaekning også med at få prisen på dine flybilletter refunderet, hvis flyet var aflyst. Dette gælder også, hvis du selv har købt nye flybilletter for at nå frem til destinationen efter en flyaflysning. Vi tilbyder at indhente billettens pris for 60 EUR pr. passager ud fra vores no cure – no pay model. Det betyder at det ikke koster dig noget, hvis vi ikke kan indhente pengene hjem for flybilletten. Hvis billettens pris er under 60 EUR pr. passager, kan det ikke svare sig at få Flydaekning til dette – og vi tager derfor ikke imod sager om refusion af flybilletter, der er under denne pris. Alle ovenstående beløb er oplyst i EUR inklusive moms.

4.2 Opnås der ikke kompensation, er Flydaekning ikke berettiget til at opkræve salær herfor.

4.3 Ved beregning af distancen er grundlaget den sidste lufthavn, hvor forsinkelsen/aflysningen/boardingafvisningen fandt sted. Afstanden mellem de enkelte lufthavne beregnes ud fugleflugtslinjen, dvs. den korteste afstand mellem to lufthavne. Forsinkelsens varrighed regnes som forskellen på det planlagte ankomsttidspunkt og det faktiske ankomsttidspunkt. I tilfælde af grænsescenarier, er det Flydaeknings indhentede objektive flydata, der afgøre, hvilken distance og forsinkelse, som salæret fastsættes ud fra.

4.4 Ved oprettelse af sagen, giver kunden Flydaekning bemyndigelse til at indgå et forlig med flyselskabet, hvis Flydaekning vurderer, at dette er det bedste udfald for kundens sag. Såfremt Flydaekning indgår et forlig, hvor kravet nedsættes, nedsættes kundens kompensation og Flydaekning giver en rabat på sit faste salær. Flydaekning prioriterer altid, at kunden får mest mulig kompensation, men det kan i enkelte tilfælde være det mest gunstige for alle parter, at der indgås et forlig.

4.5 Hvis der påløber proces/morarenter hidrørende fra kundens krav mod flyselskabet, tilfalder disse renter Flydaekning. Det samme gør sig gældende for evt. tilkendte sagsomkostninger ved retslig behandling, udlæg afholdt af Flydaekning, betalte retsafgifter, udgifter til oversættelse/legalisering, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter, m.m.

4.6 Hvis flyselskabet tager gebyrer for at overføre kompensationen og/eller refusionen til Flydaekning, fratrækkes gebyret i den til kunden berettigede andel af kompensationen og/eller refusionen.

4.7 Såfremt Flydaekning har gebyrer forbundet ved en overførsel til kundens bankkonto, fx en konto der ikke er dansk, fratrækkes gebyret i den til kunden berettigede andel af kompensationen og/eller refusionen. Kompensationen og/eller refusionen vil blive overført i EUR til kunden, da Flydaekning selv modtager i EUR, hvorfor kunden kan have et vekselgebyr til sin egen bank ved modtagelsen af kompensationen og/eller refusionen, hvilket er Flydaekning uvedkommende. Den faktiske afregning af sagen vil altid ske i EUR. I fald at der er tale om en retslig behandling af kravet, vil kravet som udgangspunkt blive indtalt i den lokale valuta, hvorfor omregningskursen til EUR altid vil tage udgangspunkt i kursen på den dag, hvor betalingen sker.

5. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1 Flydaekning kan ikke gøres ansvarlig, såfremt kunden mener at være berettiget til en større kompensation og/eller refusion, heriblandt refusion end den opnåede eller såfremt Flydaekning må tage sig af kundens krav, men dog ende med ikke at få medhold over for flyselskabet eller såfremt Flydaekning under processen/forløbet måtte modtage oplysninger fra flyselskabet, der ender med at medføre, at Flydaekning ikke længere kan behandle kundens krav med et positivt resultat til følge eller såfremt Flydaekning måtte træffe beslutning under processen/forløbet om ikke længere at kunne behandle kundens krav m.m..

5.2 Flydaekning er herudover på ingen måde ansvarlig for kundens indirekte tab, tab af produktion, tab af goodwill, tabt arbejdsfortjeneste m.m… I alle tilfælde er Flydaeknings ansvar begrænset rent beløbsmæssigt således, at dette ikke kan overstige størrelsen af det salær, som Flydaekning enten har haft opkrævet i den pågældende sag over for kunden eller som Flydaekning maksimalt har mulighed for at kunne opkræve over for kunden i den pågældende sag. Denne ansvarsbegrænsning er selvsagt ikke gældende i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig fra Flydaekning side af.

5.3 Flydaekning vil dog ikke være ansvarlig i tilfælde af force majeure. Som force majeure anses forhold, der er uden for Flydaeknings kontrol, og som Flydaekning hverken kunne eller burde have haft forudset ved aftalens indgåelse, såsom krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, COVID-19 lignende situationer og arbejdsstridigheder (ikke udtømmende oplistning)

5.4 Flydaekning er ansvarlig for produktansvar – både det retspraksisudviklede produktansvar samt det produktansvar der følger af Produktansvarsloven – med hensyn til den af Flydaekning leverede tjenesteydelse, når et sådant ansvar følger af præceptiv lovgivning herom. I alle andre tilfælde end ovenstående vil Flydaekning ikke kunne gøres ansvarlig for produktansvar.

5.5 Informationerne på flyfaekning.dk er udfærdiget så præcist som muligt, men Flydaekning garanterer ikke for rigtigheden heraf. Flydaekning kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden, og kan ikke garantere, uanset indholdet på hjemmesiden, at kunden har krav på kompensation og/eller refundering af ekstraomkostninger, såsom refusion.

5.6 Flydaekning er ikke ansvarlig for enhver følge af, at kunden har givet forkerte bankoplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, at kompensationen og/eller refusionen er blevet udbetalt til en forkert modtager. Hvis kompensationen og/eller refusionen, grundet kundens fejl, f.eks. er blevet udbetalt til en forkert modtager, er Flydaekning ikke ansvarlig herfor, hvorfor Flydaekning ikke skal være forpligtet til aktivt at indhente disse.

5.7 Flydaekning er ikke ansvarlig for en resultatforpligtelse, men er alene ansvarlig for en indsatsforpligtelse, hvorfor Flydaekning ikke kan tilpligtes at levere sin tjenesteydelse inden for en given tid, idet Flydaeknings ydelse er afhængig af flere forskellige faktorer, som er uden for Flydaeknings kontrol (flyselskabernes behandlingstider, Retternes behandlingstider m.v.). Flydaekning kan derfor ikke gøres ansvarlig for en påstået forsinket levering af Flydaeknings tjenesteydelse.

6. KUNDENS ANSVAR OG FORPLIGTIGELSER

6.1 Flydaekning accepterer kun kontooplysninger skriftligt. Kunden skal være omhyggelig, når kontooplysningerne angives. Såfremt der opgives forkerte kontooplysninger til Flydaekning og det medfører en overførsel til en bankkonto, som kunden ikke har adgang til, er Flydaekning ikke bundet til at udbetale kompensationen endnu en gang til kundens rigtige konto.

6.2 Betaler flyselskabet eller billetagenten kompensationen og/eller refusionen m.m. direkte til kunden, er kunden forpligtet til at informere Flydaekning om dette senest 10 dage efter, at kompensationen og/eller refusionen er modtaget, således at Flydaekning kan afregne sagen over for kunden. I fald at dette ikke sket rettidigt, er Flydaekning berettiget til at beregne sædvanlig procesrente iht. Rentelovens bestemmelser herom, jf. Rentelovens § 5, stk. 1, fra dette tidspunkt og indtil betaling sker af det salær, som Flydaekning er berettiget til at modtage fra kunden.

6.3 Hvis kunden har modtaget kompensation, gavekort, vouchers eller lignende ydelser og/eller refusion direkte fra flyselskabet eller igennem en tredjepart og ikke informerer herom til Flydaekning straks indenfor 10 dage, og dette medfører, at Flydaekning har unødvendige omkostninger i form af retsafgifter, udarbejdelse af stævning, afholdelse af omkostninger til brug for retssagen, m.m. kan Flydaekning i tillæg til salæret (det salær, som Flydaekning ville oppebære ved at have modtaget kompensation og/eller refusionen fra flyselskabet) fakturere kunden herfor. Hvis der er tale om en sag, der endnu ikke er kommet for domstolene kan Flydaekning i stedet fakturere kunden i henhold til Flydaeknings sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. moms i forbindelse med Flydaeknings arbejde på sagen.

6.4 Hvis kunden har modtaget kompensation, gavekort, vouchers eller lignende ydelser og/eller refusion direkte via et tredjepartsfirma eller hvis kunden har haft oprettet en lignende sag hos et tredjepartsfirma, selvom kunden samtidig har oprettet en sag hos Flydaekning, er dette at betragte som en misligholdelse af Flydaeknings handelsbetingelser. Flydaekning er i denne situation berettiget til at opkræve fuldt salær for sit arbejde grundet kundens misligholdelse, dels i form af det salær, som Flydaekning ville oppebære ved at have modtaget kompensation og/eller refusionen fra flyselskabet, dels oppebæring af renter, evt. tilkendte eller forventelige sagsomkostninger ved retslig behandling, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter, udlæg afholdt af Flydaekning på vegne af kunden, betalte retsafgifter, udgifter til oversættelse/legalisering m.m. Ovennævnte gør sig ligeledes gældende, såfremt kunden af anden årsag har haft misligholdt Flydaeknings handelsbetingelser, herunder f.eks. i forbindelse med afgivelse af urigtige eller ukorrekte oplysninger til Flydaekning, kundens overdragelse af sit krav på kompensation og/eller refusion til sin arbejdsgiver uden at oplyse herom til Flydaekning ved sagens oprettelse m.m.

6.5 Kunden skal betale alle fakturaer fra Flydaekning senest 14 dage efter modtagelse heraf, medmindre andet skriftligt er aftalt parterne imellem eller andet fremgår af indholdet af de modtagne fakturaer fra Flydaekning.

6.6 I tilfælde af forsinket betaling af Flydaeknings fakturaer er Flydaekning berettiget til at beregne rente af det forfaldne beløb svarende til den sædvanlige procesrente iht. Rentelovens bestemmelser herom, jf. Rentelovens § 5, stk. 1, indtil betaling sker. Flydaekning er tillige berettiget til at opkræve rykkergebyr pr. rykkerskrivelse i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser herom.

6.7 I fald at kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have haft modtaget skriftligt påkrav herom fra Flydaekning om betaling heraf, er Flydaekning – udover den nævnte rente – berettiget til at gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende over for kunden iht. dansk rets sædvanlige bestemmelser herom samt Flydaekning er tillige berettiget til at opkræve gebyr i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser herom for det fremsendte påkrav, samt gebyrer for udenretlig- og/eller indenretlig inkassobehandling. Såfremt kunden fortsat ikke betaler efter, at påkrav herom er sendt, er Flydaekning berettiget til at foretage yderligere udenretlig- og/eller indenretlig behandling af kravet, herunder indbringelse af kravet for Fogedretten, indberetning til kreditoplysningsbureauer mv.

7. FORSIKRINGSFORHOLD

7.1 Flydaekning skal herved oplyse, at Flydaekning ikke er ansvarsforsikret, hvilket indebærer, at kun Flydaekning kan pålægges at dække de krav, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved inddrivelsen af kompensationen. Som kunde risikerer kunden herved, at kundens eventuelle erstatningskrav ikke kan honoreres eller opfyldes af Flydaekning.

8. FORTROLIGHED

8.1 Flydaekning og deres ansatte er forpligtet til at behandle alle informationer på en lovlig og rimelig måde, der tilsigter, at der kun behandles informationer, der er nødvendige og rimelige i forhold til formålet.

8.2 De af kunden videregivne/indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af Flydaekning, og vil ikke blive videregivet til tredjemand i videre omfang end det nødvendige for at føre kundens sag bedst muligt.

8.3 Flydaekning kan dog ikke garantere sikkerheden ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Kunden afgiver således personlige oplysninger på eget ansvar i denne henseende.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, tjenesteydelser m.v. ydet af Flydaekning, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører ene og alene Flydaekning. Kunden er således på ingen måde berettiget til at udnytte, anvende, benytte m.m. disse.

10. LOVVALG- OG VÆRNETINGSKLAUSUL

10.1 Det er udtrykkeligt aftalt, at dansk ret er gældende for aftalen mellem Flydaekning og kunden. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Københavns byret som først instans.

Vælg Flydækning til at køre din sag